Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia

Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia

 

ul. Jana Licznerskiego 4D, pok. 1, 10-721 Olsztyn

tel. +4889 523-38-65; fax 523-48-71;

krzysztof.switala@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-3100; kod finansowy: 9031

 

Kierownik

mgr in?. Krzysztof ?wita?a

tel. +4889 523-38-65

 

Specjalista

mgr Henryka Stankiewicz     tel. +4889 523-45-38

 

Starszy technik

Dariusz Orzo?                     tel. +4889 523-49-09

 

Centrum Monitoringu

ul. Jana Licznerskiego 4D, pok. 1, 10-721 Olsztyn

tel. +4889 523-49-09; fax 523-48-71; e-mail: monitoring@uwm.edu.pl

 

Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia realizuje zadania zwi?zane z organizacj? oraz utrzymaniem bezpiecze?stwa i porz?dku wewn?trznego na terenie Uniwersytetu, a w szczególno?ci:

1)     zabezpiecza przed dewastacj? i kradzie?? mienie Uniwersytetu,

2)     chroni osoby przebywaj?ce na terenie Uniwersytetu,

3)     montuje systemy alarmowe, kontrol? dost?pu oraz telewizj? przemys?ow?,

4)     dokonuje przegl?dów i napraw oraz rozbudowy istniej?cych systemów,

5)     analizuje i opiniuje potrzeby jednostek organizacyjnych uniwersytetu z zakresu bezpiecze?stwa,

6)     przedstawia koncepcje ochrony obiektów po analizie potencjalnych zagro?e?,

7)     udziela pomocy prawnej organizatorom imprez masowych na terenie Uniwersytetu,

8)     zabezpiecza imprezy organizowane przez Uniwersytet,

9)     organizuje system obs?ugi portierni w budynkach Uniwersytetu,

10) prowadzi centrum monitoringu Uniwersytetu,

11) nadzoruje ruch drogowy oraz parkowanie pojazdów na terenach Uniwersytetu,

12) uczestniczy w usuwaniu skutków katastrof i kl?sk ?ywio?owych,

13) zabezpiecza mienie oraz ?lady po stwierdzeniu w?amania,

14) realizuje konwoje warto?ci pieni??nych,

15) wspó?dzia?a z innymi jednostkami organizacyjnymi uniwersytetu oraz z policj?
i stra?? miejsk? w realizacji zada?.

 

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Krzysztof ?wita?a

data wytworzenia:

12-07-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 959 razy (w tym z UWM 32 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-12
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa